Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

luftfoto af middelfart by med tekst om mulighedernes middelfart

Formål

Den eksisterende Udviklingsplan for Middelfart midtby fra 2003 er efterhånden udfyldt og realiseret, men det er ikke ensbetydende med at målet for byens udvikling er nået. Vi skal fortsat arbejde for en udvikling af Middelfart midtby som en levende og attraktiv by, et spændende sted at bo og besøge og ikke mindst investere i, med et særligt fokus rettet mod liveability, bæredygtighed og klimatilpasning. Fortætning og vækst i befolkningstallet vil skulle sikre nye kvaliteter i byen samt sikre et godt handelsliv.

Målet med ”Udviklingsplanen for Middelfart Midtby” er dermed at etablere grundlaget for næste trin i udviklingen af Middelfart midtby. En af udviklingsplanens vigtigste funktioner er i den forbindelse, at binde de mange projekter der allerede er i gang sammen med projekter der sætter en ny retning for både midtbyen og byens udvikling.

Formålet med udviklingsplanen er, at få fastlagt nogle klare visioner og mål for udviklingen af Middelfart midtby, og samtidig at beskrive muligheder for den konkrete udmøntning uden dog at lægge dem fast. Det er således målet, at udviklingsplanen bliver et fleksibelt og robust styringsredskab til udviklingen af Middelfart midtby, men med nogle klare pejlemærker, der kan benyttes ved vurderingen af kommende projekter i midtbyen.

Udgangspunktet er scenarieprojektet DK2050 og den igangværende indsats med klimalaboratoriet. Desuden vil det være oplagt at tage udgangspunkt i en del af FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed. Der skal samtidig være fokus på midtbyens ’liveability’ og det skal afklares hvad liveability er set med Middelfart øjne?

Indsatsen relaterer sig til Byrådets vision under overskriften ”Broerne begynder her” og vil være med til at fremme de tre mål; ”Et godt sted at bo og leve”, ”Danmarks grønne vækstkommune” og ”Fokus på konkrete resultater”

Fokuspunkter for indsatsen

I udviklingsplanen bliver midtbyen defineret som området mellem Kongebroskoven i vest til det nye boligområde ved Falstervej i øst, mens det mod syd er afgrænset af jernbanen og Jyllandsvej og mod nord af Lillebælt. Området rummer således både den gamle bydel, centerområdet og havnefronten, erhvervshavnen, erhvervsområdet med ITW samt byomdannelsesområdet omkring Falstervej. Disse områder er præget af stor forskellighed med forskellig historie, styrker og udviklingsmuligheder. Planen skal udnytte dette til at samle og styrke byen og bykvaliteten.

Der er tale om et forholdsvist stort byområde og med ønsket om omdannelse og byfortætning, skal der ses på områdets udbud af offentlig service samt det fremtidige behov herfor.

Struktur

Udviklingsplanen bygger på en overordnet vision for hele midtbyen med to overordnede temaer; klima og liveability, som fundament.

Med afsæt i visionen arbejdes der i planen med forskellige strategispor, der bl.a. omhandler:

  • Byudvikling og fortætning
  • Bosætning
  • Forbindelser og trafik
  • Detailhandel og oplevelser
  • Grønne områder og rekreative forbindelser
  • Sundhed og læring

Til at realisere de udvalgte strategispor udarbejdes et projektkatalog over konkrete initiativer og projekter, der skal realiseres over de kommende år. Der vil her være tale om projekter af varierende størrelse og kompleksitet, hvoraf nogle vil som kræve en selvstændig og efterfølgende projektudvikling. Ét eksempel er udviklingen af KlimaHavnen, som allerede er igangsat og som udvikles parallelt med udviklingsplanen.

Udviklingsplanen vil derudover indeholde oplæg til, hvordan man kan arbejde med samarbejde og samskabelse på tværs. Oplægget beskriver bl.a. kommunens rolle i byudviklingen og de enkelte delprojekter, men også hvordan der kan skabes ejerskab og samarbejde lokalt – både i en kort og lang tidshorisont.

Involvering og engagement

Indsatsen kommer til at styre udviklingen af Middelfart midtby i mange år fremover og derfor vil hele byrådet blive involveret fra projektets start.

Byrådet involveres først i en intern proces med temamøde og studietur og herefter delvis i en ekstern proces sammen med byforum. Byforum blev nedsat i forbindelse med projektet ”KlimaHavnen” og består af forskellige erhvervs- og beboerinteressenter samt øvrige med interesse i havneområdet. Det er hensigten, at gruppen skal udvides med flere interessenter inden for udviklingsområdet bl.a flere af erhvervsinteresserne i området omkring byomdannelsesområdet ved Falstervej.

Derudover vil der ske en involvering af byens unge, og af byens borgere i bred forstand i form af en åben borgerworkshop midt i processen og et afsluttende borgermøde i forbindelse med godkendelse af planen. Der planlægges desuden bilaterale møder med udvalgte erhvervsinteresser.

Der lægges desuden op til, at sociale platforme (Middelfart Kommunes facebookside) bruges i forbindelse med den brede borgerinddragelse (borgerworkshop og borgermøde).